Marina Cherkashina   

Oleg Dobrynin

Svetlana Dorokhova                         Maria Nefedova (Music Director)

Vladimir Korolev                              Olga Yukecheva (Director)

Andrey Samsonov                           Marina Mishlakova (Manager)

Mikhail Stepanich

Svetlana Pylaeva

Alexey Tabatchikov

Irina Shishkina

Anton Shlevis